Studia I stopnia (licencjackie)

Rozpocznij poznawanie tajemnic Wszechświata, wybierając studia na kierunku astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr! Dowiesz się na nich, jak zbudowany jest Wszechświat oraz zrozumiesz większość zachodzących w nim zjawisk. Jednocześnie podczas tych studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, poznasz nowoczesne języki programowania oraz metody statystyczne i numeryczne, które możesz następnie wykorzystać w modelowaniu, analizie i rozwiązywaniu różnych problemów naukowych i praktycznych, z jakimi spotkasz się podczas swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Studiowanie astronomii może być realizowane na studiach I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich). Program nauczania studiów I stopnia, oprócz przedmiotów astronomicznych, obejmuje także przedmioty matematyczne oraz fizyczne. Istotną część programu studiów I stopnia astronomii stanowią zajęcia dotyczące algorytmiki, języków i nowoczesnych metod programowania komputerowego. Dodatkowo w naszym obserwatorium uniwersyteckim oferujemy zajęcia obserwacyjne, podczas których studenci uczą się prowadzić samodzielne obserwacje astronomiczne i poznają warsztat pracy współczesnego astronoma na unikatowych w skali światowej instrumentach obserwacyjnych. Studia astronomiczne II stopnia przeznaczone są dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie astronomii. Studia te zawierają rozbudowaną ofertę przedmiotów astronomicznych oraz wykładów specjalistycznych. Absolwenci studiów astronomicznych znajdują pracę w ośrodkach badawczych zajmujących się nowoczesnymi technologiami, w planetariach i centrach upowszechniających naukę, jako nauczyciele fizyki i astronomii lub mogą kontynuować swoją karierę naukową na studiach doktoranckich, a następnie w instytutach badawczych. Dzięki zdobytym umiejętnościom programowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów, absolwenci astronomii mogą także pracować na stanowiskach związanych z programowaniem, obsługą systemów komputerowych. Solidne wykształcenie fizyczne, matematyczne i informatyczne umożliwia pracę związaną z wykorzystaniem matematyki, statystyki matematycznej lub metod numerycznych w firmach zajmujących się np. analizą statystyczną rynków lub specjalizujących się w bankowości i finansach oraz działających w obszarze technologii IT.

Rekrutacja

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów). Po napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia. Studia astronomiczne mogą być kontynuowane na studiach II stopnia (uzupełniających studiach magisterskich), kończących się uzyskaniem stopnia magistra astronomii.

 

NOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA
NA KIERUNKU ASTRONOMIA
(obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 plan studiów I stopnia astronomii zawiera dwa tryby (ścieżki) studiowania: TRYB A i TRYB B. Tryby te różnią się zawartością bloku matematyczno-fizycznego. Tryb A zawiera analizę matematyczną 1-2 oraz pięć kursów dotyczących różnych działów fizyki. Tryb B zawiera matematykę 1-3 oraz podstawy fizyki 1-4. Zakres materiału z zakresu matematyki i fizyki w obu trybach jest podobny, ale tryb A może być przeznaczony dla studentów zorientowanych bardziej teoretycznie. Student w trakcie studiów I stopnia powinien uzyskać 170 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW). Na początku I roku studiów student decyduje, czy realizuje blok Analiza matematyczna 1-3 + Działy fizyki (TRYB-A) czy blok Matematyka 1-3 + Podstawy Fizyki 1-3 (TRYB-B). Wybierając zajęcia danego trybu nie ma możliwości jego zmiany w kolejnych semestrach.

Ponadto studenta obowiązuje zaliczenie:

  • zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin w całym okresie studiów (w sumie 1 punkt ECTS).
  • języka obcego (angielskiego) na poziomie B2 do końca semestru piątego na zasadach ustalonych wcześniej przez Radę Wydziału;

zajęcia te rozpoczynają się od 3. semestru, w sumie 180 godzin i 12 punktów ECTS.

 

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Efekty kształcenia dla studiów astronomii I stopnia.

 

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA ASTRONOMII

PRZEDMIOTY ASTRONOMICZNE: Podstawy astronomii 1, Podstawy astronomii 2, Ćwiczenia obserwacyjne 1, Ćwiczenia obserwacyjne 2, Pracownia astronomiczna, Astrofizyka obserwacyjna 1, Astrofizyka obserwacyjna 2, Astrofizyka układów planetarnych, Budowa i ewolucja gwiazd, Wakacyjna praktyka obserwacyjna, Wstęp do fizyki Słońca, Praktyka heliofizyczna, Teoria atmosfer gwiazdowych, Seminarium licencjackie 1, Seminarium licencjackie 2, PRZEDMIOTY MATEMATYCZNE I FIZYCZNE: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Analiza matematyczna 3, Matematyka 1, Matematyka 2, Matematyka 3, Wstęp do algebry, Statystyka matematyczna, Metody numeryczne, Metody matematyczne w astronomii, Podstawy fizyki 1, Podstawy fizyki 2, Podstawy fizyki 3, Podstawy fizyki 4, Mechanika, Termodynamika, Elektryczność i magnetyzm, Elementy mech. teor. i STW, Fale, Fizyka atomu, jądra i cząstek, Fizyka kwantowa, PRZEDMIOTY POMOCNICZE: Algorytmy i programowanie , Laboratorium programowania, Wstęp do systemów operacyjnych, Prezentacja wyników naukowych, Bazy danych astronomicznych, Tworzenie stron internetowych, Wprowadzenie do programowania w IDLu, Wprowadzenie do programowania w PythonieHistoria astronomii, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Przedmiot humanistyczny, BHP i ochrona własności intelektualnej.

 

Szczegółowy program studiów licencjackich dla wcześniejszych roczników:

Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2012: tutaj (plik PDF)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2013: tutaj (j/w)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2014: tutaj (j/w)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2015: TRYB-A i TRYB-B (j/w).

EGZAMIN LICENCJACKI

1. Egzaminem kończącym studia pierwszego stopnia jest egzamin licencjacki.
2. Egzamin  licencjacki,  w  formie  egzaminu  ustnego,  przeprowadza  komisja  egzaminacyjna powołana zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w UWr.
3. Egzamin rozpoczyna krótka prezentacja pracy licencjackiej podlegająca ocenie.
4. Student odpowiada na pytania zadawane przez członków komisji, przy czym:
a) co najmniej jedno pytanie dotyczy zagadnień specjalistycznych związanych z tematyką pracy licencjackiej,
b) co najmniej dwa pytania, losowane z listy pytań zatwierdzonych przez Radę Wydziału, dotyczą zagadnień astronomii objętych programem kształcenia,
c) liczba pytań nie może przekroczyć pięciu, przy czym komisja egzaminacyjna ma prawo podjęcia dyskusji ze studentem w ramach omawianego zagadnienia, zadając dodatkowe pytania uzupełniające,
d) odpowiedź na każde pytanie oceniana jest przez komisję.

Więcej na temat warunków ukończenia studiów astronomii,  wymagań stawianych pracom dyplomowym i egzaminom dyplomowym można znaleźć tutaj

ZASADY REKRUTACJI