Studia I stopnia (licencjackie)

Rozpocznij poznawanie tajemnic Wszechświata, wybierając studia na kierunku astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr! Dowiesz się na nich, jak zbudowany jest Wszechświat oraz zrozumiesz większość zachodzących w nim zjawisk. Jednocześnie podczas tych studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, poznasz nowoczesne języki programowania oraz metody statystyczne i numeryczne, które możesz następnie wykorzystać w modelowaniu, analizie i rozwiązywaniu różnych problemów naukowych i praktycznych, z jakimi spotkasz się podczas swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Studiowanie astronomii może być realizowane na studiach I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich). Program nauczania studiów I stopnia, oprócz przedmiotów astronomicznych, obejmuje także przedmioty matematyczne oraz fizyczne. Istotną część programu studiów I stopnia astronomii stanowią zajęcia dotyczące algorytmiki, języków i nowoczesnych metod programowania komputerowego. Dodatkowo w naszym obserwatorium uniwersyteckim oferujemy zajęcia obserwacyjne, podczas których studenci uczą się prowadzić samodzielne obserwacje astronomiczne i poznają warsztat pracy współczesnego astronoma na unikatowych w skali światowej instrumentach obserwacyjnych. Studia astronomiczne II stopnia przeznaczone są dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie astronomii. Studia te zawierają rozbudowaną ofertę przedmiotów astronomicznych oraz wykładów specjalistycznych. Absolwenci studiów astronomicznych znajdują pracę w ośrodkach badawczych zajmujących się nowoczesnymi technologiami, w planetariach i centrach upowszechniających naukę, jako nauczyciele fizyki i astronomii lub mogą kontynuować swoją karierę naukową na studiach doktoranckich, a następnie w instytutach badawczych. Dzięki zdobytym umiejętnościom programowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów, absolwenci astronomii mogą także pracować na stanowiskach związanych z programowaniem, obsługą systemów komputerowych. Solidne wykształcenie fizyczne, matematyczne i informatyczne umożliwia pracę związaną z wykorzystaniem matematyki, statystyki matematycznej lub metod numerycznych w firmach zajmujących się np. analizą statystyczną rynków lub specjalizujących się w bankowości i finansach oraz działających w obszarze technologii IT.

Rekrutacja

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów). Po napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia. Studia astronomiczne mogą być kontynuowane na studiach II stopnia (uzupełniających studiach magisterskich), kończących się uzyskaniem stopnia magistra astronomii.

 

NOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA
NA KIERUNKU ASTRONOMIA
(obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 plan studiów I stopnia astronomii zawiera dwa tryby (ścieżki) studiowania: TRYB A i TRYB B. Tryby te różnią się zawartością bloku matematyczno-fizycznego. Tryb A zawiera analizę matematyczną 1-2 oraz pięć kursów dotyczących różnych działów fizyki. Tryb B zawiera matematykę 1-3 oraz podstawy fizyki 1-4. Zakres materiału z zakresu matematyki i fizyki w obu trybach jest podobny, ale tryb A może być przeznaczony dla studentów zorientowanych bardziej teoretycznie. Student w trakcie studiów I stopnia powinien uzyskać 170 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW). Na początku I roku studiów student decyduje, czy realizuje blok Analiza matematyczna 1-3 + Działy fizyki (TRYB-A) czy blok Matematyka 1-3 + Podstawy Fizyki 1-3 (TRYB-B). Wybierając zajęcia danego trybu nie ma możliwości jego zmiany w kolejnych semestrach.

Ponadto studenta obowiązuje zaliczenie:

  • zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin w całym okresie studiów (w sumie 1 punkt ECTS).
  • języka obcego (angielskiego) na poziomie B2 do końca semestru piątego na zasadach ustalonych wcześniej przez Radę Wydziału;

zajęcia te rozpoczynają się od 3. semestru, w sumie 180 godzin i 12 punktów ECTS.

 

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Plany studiów licencjackich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017 (pliki pdf: TRYB-A i TRYB-B)

Efekty kształcenia dla studiów astronomii I stopnia.

 

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA ASTRONOMII

PRZEDMIOTY ASTRONOMICZNE: Podstawy astronomii 1, Podstawy astronomii 2, Ćwiczenia obserwacyjne 1, Ćwiczenia obserwacyjne 2, Pracownia astronomiczna, Astrofizyka obserwacyjna 1, Astrofizyka obserwacyjna 2, Astrofizyka układów planetarnych, Budowa i ewolucja gwiazd, Wakacyjna praktyka obserwacyjna, Wstęp do fizyki Słońca, Praktyka heliofizyczna, Teoria atmosfer gwiazdowych, Seminarium licencjackie 1, Seminarium licencjackie 2, PRZEDMIOTY MATEMATYCZNE I FIZYCZNE: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Analiza matematyczna 3, Matematyka 1, Matematyka 2, Matematyka 3, Wstęp do algebry, Statystyka matematyczna, Metody numeryczne, Metody matematyczne w astronomii, Podstawy fizyki 1, Podstawy fizyki 2, Podstawy fizyki 3, Podstawy fizyki 4, Mechanika, Termodynamika, Elektryczność i magnetyzm, Elementy mech. teor. i STW, Fale, Fizyka atomu, jądra i cząstek, Fizyka kwantowa, PRZEDMIOTY POMOCNICZE: Algorytmy i programowanie , Laboratorium programowania, Wstęp do systemów operacyjnych, Prezentacja wyników naukowych, Bazy danych astronomicznych, Tworzenie stron internetowych, Wprowadzenie do programowania w IDLu, Wprowadzenie do programowania w PythonieHistoria astronomii, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Przedmiot humanistyczny, BHP i ochrona własności intelektualnej.

 

Szczegółowy program studiów licencjackich dla wcześniejszych roczników:

Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2012: tutaj (plik PDF)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2013: tutaj (j/w)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2014: tutaj (j/w)
Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2015: TRYB-A i TRYB-B (j/w).

EGZAMIN LICENCJACKI

1. Egzaminem kończącym studia pierwszego stopnia jest egzamin licencjacki.
2. Egzamin  licencjacki,  w  formie  egzaminu  ustnego,  przeprowadza  komisja  egzaminacyjna powołana zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w UWr.
3. Egzamin rozpoczyna krótka prezentacja pracy licencjackiej podlegająca ocenie.
4. Student odpowiada na pytania zadawane przez członków komisji, przy czym:
a) co najmniej jedno pytanie dotyczy zagadnień specjalistycznych związanych z tematyką pracy licencjackiej,
b) co najmniej dwa pytania, losowane z listy pytań zatwierdzonych przez Radę Wydziału, dotyczą zagadnień astronomii objętych programem kształcenia,
c) liczba pytań nie może przekroczyć pięciu, przy czym komisja egzaminacyjna ma prawo podjęcia dyskusji ze studentem w ramach omawianego zagadnienia, zadając dodatkowe pytania uzupełniające,
d) odpowiedź na każde pytanie oceniana jest przez komisję.

Więcej na temat warunków ukończenia studiów astronomii,  wymagań stawianych pracom dyplomowym i egzaminom dyplomowym można znaleźć tutaj

ZASADY REKRUTACJI (2018)

NOWA MATURA:

  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
  • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
  • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
  • Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 30 punktów.
  Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Przedmiot podstawowy Fizyka 0,5 1,5
Przedmiot podstawowy Matematyka 0,5 1,5
Przedmiot dodatkowy (do wyboru) Chemia, Informatyka 0,25 0,5
Język nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4STARA MATURA:

Kandydaci ze ,,starą maturą” przystępują do egzaminu. Egzamin będzie miał formę rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres egzaminu obejmuje zagadnienia, których lista znajduje się tutaj.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ:

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą laureaci i finaliści następujących olimpiad centralnych:

Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.