Studia II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje stopień magistra astronomii.

NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ASTRONOMII
(obowiązujący dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 realizowany jest nowy, bardziej elastyczny plan studiów zawierający więcej przedmiotów do wyboru. Student w trakcie studiów II stopnia powinien uzyskać 105 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do egzaminu magisterskiego.

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020 (plik PDF). 

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 (plik PDF). Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW).

Podczas studiów magisterskich studenta obowiązuje zaliczenie języka obcego (angielskiego) na poziomie B2+. Zajęcia te w wymiarze 60 godzin i 4 punkty ECTS trwają jeden semestr. Student musi zaliczyć dwa wykłady specjalistyczne.

Efekty uczenia się dla studiów astronomii II stopnia.

SYLABUSY DLA PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH II STOPNIA

Budowa i ewolucja gwiazd 2, Fizyka Słońca, Astronomia galaktyczna, Astronomia pozagalaktyczna, Kosmologia, Astrofizyka wysokich energii, Praktyczna mechanika kwantowa, Metody redukcji i analizy danych astronomicznych, Mechanika nieba, Atmosfery gwiazdowe, Pulsacje gwiazdowe, Seminarium z astronomii, Pracownia fotometrii CCD, Pracownia spektroskopii, Highlights of Modern Physics and Astrophysics, Fizyka statystyczna, Elektrodynamika klasycznaPracownia IDL, Język obcy, Seminarium magisterskie 1, Seminarium magisterskie 2, Przedmiot humanistyczny
WYKŁADY SPECJALISTYCZNE (DO WYBORU): Astrobiologia, Obserwacje i modelowanie atmosfery słonecznej, Gwiazdy zmienne, Korona słoneczna, Słońce w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiegoGwiazdy zmienne w gromadach kulistych, Pogoda kosmiczna, Fizyka rozbłysków słonecznych, Gwiazdowe reakcje jądrowe.

 EGZAMIN MAGISTERSKI

1. Egzaminem kończącym studia drugiego stopnia jest egzamin magisterski.
2. Egzamin  magisterski,  w  formie  egzaminu  ustnego,  przeprowadza  komisja  egzaminacyjna powołana zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w UWr.
3. Egzamin rozpoczyna przedstawiona przez studenta krótka prezentacja pracy magisterskiej podlegająca ocenie.
4. Student odpowiada na pytania zadawane przez członków komisji, przy czym:
a) co najmniej jedno pytanie dotyczy zagadnień omawianych w pracy magisterskiej,
b) co najmniej dwa pytania dotyczą ogólnych zagadnień astronomii,
c) liczba  zadanych  pytań  nie  powinna  przekroczyć  pięciu,  przy  czym  komisja egzaminacyjna  ma  prawo  podjęcia  dyskusji  ze  studentem  w  ramach  omawianego zagadnienia, zadając dodatkowe pytania uzupełniające,
d) odpowiedź na każde pytanie oceniana jest przez komisję.

Więcej na temat warunków ukończenia studiów astronomii,  wymagań stawianych pracom dyplomowym i egzaminom dyplomowym można znaleźć tutaj

ZASADY PRZYJĘĆ