Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Rekrutacja

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje stopień magistra astronomii.

NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ASTRONOMII
(obowiązujący dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 realizowany jest nowy, bardziej elastyczny plan studiów zawierający więcej przedmiotów do wyboru. Student w trakcie studiów II stopnia powinien uzyskać 105 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do egzaminu magisterskiego.

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (plik PDF). Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW).

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016 obejmuje następujące przedmioty (także załączony jako plik PDF). Przedmioty pokazane na niebieskim tle są zajęciami do wyboru (DW).

Przedmiot
(sylabus pod linkiem)
Zajęcia w semestrze Egzamin po semestrze Liczba godzin (wykład lub seminarium /ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium) Punkty ECTS
Budowa i ewolucja gwiazd 2 1 1 30 30 5
Fizyka Słońca 1 1 30 30 6
Astronomia galaktyczna 2 2 30 30 5
Astronomia pozagalaktyczna 4 4 30 30 5
Kosmologia 3 3 30 30 5
Astrofizyka wysokich energii 4 4 30 30 5
Praktyczna mechanika kwantowa
2 2 30 30 6
Wykład specjalistyczny 1 (DW)
1 1 30 - 3
Wykład specjalistyczny 2 (DW) 2 2 30 - 3
Wykład specjalistyczny 3 (DW) 3 3 30 - 3
Wykład specjalistyczny 4 (DW) 4 4 30 - 3
Metody redukcji i analizy danych astronomicznych (DW) 2 2 30 30 5
Mechanika nieba (DW) 3 3 30 30 5
Atmosfery gwiazdowe (DW) 3 3 30 30 5
Pulsacje gwiazdowe
3 3 30 30 5
Seminarium z astronomii 1 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Pracownia fotometrii CCD 1 ZAL NA OCENĘ
- 45 4
Pracownia spektroskopii 2 ZAL NA OCENĘ
- 45 4
Highlights of Modern Physics and Astronomy (sem.)
2 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Fizyka statystyczna (DW) 2 2 30 30 6
Elektrodynamika klasyczna (DW) 1 1 30 30 5
Pracownia IDL (DW) 1 ZAL NA OCENĘ
- 45 3
Pracownia magisterka 1 3 ZAL NA OCENĘ
- 150 5
Pracownia magisterska 2 4 ZAL NA OCENĘ
- 150 5
Seminarium magisterskie 1 3 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Seminarium magisterskie 2 4 ZAL NA OCENĘ
30 - 3
Język obcy 1 1 - 60 4
Przedmiot humanistyczny 3 EGZ/ZAL - 60 4
Wychowanie fizyczne 3 ZAL NA OCENĘ
- 30 1
EGZAMIN MAGISTERSKI:
Egzamin magisterski   4 - - 15
WYKŁADY SPECJALISTYCZNE (DO WYBORU):
Metody statystyczne w astronomii (DW)     30 - 5
Atmosfera Słońca (DW)     30 - 5
Gwiazdy podwójne (DW)     30 - 5
Koronalne wyrzuty materii (DW)     30 - 5
Słoneczna spektroskopia rentgenowska (DW)     30 - 5
Astrobiologia (DW)     30 - 5
Gromady kuliste (DW)     30 - 5
Rozbłyski słoneczne (DW)     30 - 5
Radioastronomia (DW)     30 - 5
Związki Ziemia-Słońce (DW)     30 - 5
Gwiazdy zmienne (DW)     30 - 5

Podczas studiów magisterskich studenta obowiązuje zaliczenie języka obcego (angielskiego) na poziomie B2+. Zajęcia te w wymiarze 60 godzin i 4 punkty ECTS trwają jeden semestr. Student musi zaliczyć dwa wykłady specjalistyczne.

Szczegółowy program studiów magisterskich:

dla osób rozpoczynających naukę w roku 2015: tutaj (plik PDF),
dla osób rozpoczynających naukę w roku 2014: tutaj (j/w).

 

ZASADY PRZYJĘĆ (REKRUTACJA 2017)

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów I lub II stopnia.

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki, matematyki i astronomii na poziomie określonym w standardach licencjackich studiów astronomii.

 

Szczegółowy zakres obowiązującej wiedzy określa lista zagadnień. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 6 punktów.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni będą absolwenci studiów I stopnia astronomii oraz studiów I i II stopnia fizyki i fizyki technicznej, którzy uzyskali oceną co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach.