Z NASZYCH BADAŃ: pierwsze wyniki naukowe misji BRITE

SPB-HRW najnowszym numerze czasopisma Astronomy & Astrophysics ukazały się pierwsze trzy prace naukowe prezentujące wyniki satelitarnej misji BRITE, w skład której wchodzą dwa pierwsze polskie satelity naukowe, Lem i Heweliusz. BRITE to kanadyjsko-austriacko-polski projekt, w ramach którego każdy z uczestniczących trzech krajów zbudował dwa satelity. Astrofizycy wrocławscy są jedną z najliczniejszych grup badawczych, które pracują z danymi BRITE.

Misja BRITE (BRIte Target Explorer) to seria sześciu nanosatelitów w kształcie sześcianów o boku zaledwie 20 cm i wadze około 7 kg, każdy wyposażony w teleskop o średnicy 3 cm, detektor CCD i niebieski lub czerwony filtr. Misja ta ma na celu zbadanie zmienności kilkuset najjaśniejszych gwiazd na niebie poprzez analizę uzyskanej w projekcie dokładnej fotometrii. Do tej pory przeprowadzono obserwacje około 300 gwiazd w 11 polach, każdym o średnicy około 24 stopni. Obserwacje danego pola trwają najczęściej 4-6 miesięcy, podczas których obserwuje się od kilkunastu do około 40 gwiazd w polu.

Wspomniane trzy prace prezentują wyniki dla czterech jasnych gwiazd na południowym niebie, w polu Centaura. Są to α Circini, β, η i μ Centauri. α Circini to szybko oscylująca gwiazda Ap (roAp), najjaśniejsza przedstawicielka tej bardzo ciekawej grupy gwiazd pulsujących typu A z polem magnetycznym, opisywanych modelem tzw. skośnego rotatora. Oprócz potwierdzenia istnienia dwóch modów pulsacyjnych, dane BRITE pokazały po raz pierwszy, że zmienność rotacyjna wygląda inaczej w paśmie niebieskim i czerwonym.

Druga z badanych gwiazd, β Centauri (Agena lub Hadar), to układ potrójny z dwoma masywnymi składnikami, które obiegają środek masy po wydłużonych orbitach z okresem równym około 357 dni. Analiza danych BRITE pozwoliła na odkrycie aż 17 modów pulsacji, w tym pulsacji w modach akustycznych i grawitacyjnych, co czyni z tej gwiazdy hybrydową gwiazdę typu β Cephei/SPB. Ponieważ β Cen ma bogate archiwum obserwacji, analiza połączonych danych spektroskopowych i interferometrycznych pozwoliła na wyznaczenie mas głównych składników równych 12.0 i 10.6 masy Słońca z dokładnością około 1%. Masy te zostały użyte do wstępnego modelowania pulsacji. Wobec możliwości analizy bogatej spektroskopii, β Cen może się stać w przyszłości kluczowym obiektem do badań pulsacji typu β Cephei i SPB w gwiazdach szybko rotujących. Z całą pewnością dzięki obserwacjom BRITE próbka masywnych gwiazd pulsujących, dla których można będzie przeprowadzić modelowanie sejsmiczne, zwiększy się kilkukrotnie. To otwiera pole do szerokiego stosowania asterosejsmologii, mogącej przynieść przełom w badaniu struktury wnętrz gwiazd masywnych.

Trzecia praca dotyczy dwóch jasnych gwiazd Be, η and μ Centauri. Gwiazdy Be to bardzo szybko rotujące gwiazdy z okołogwiazdowymi dyskami, dla których mechanizm zasilania w materię dysku jest wielką zagadką. Analiza danych BRITE dla η Centauri przynosi być może przełom, gdyż pokazuje, iż ważną rolę w tym procesie może odgrywać interakcja modów g o zbliżonych częstotliwościach. Do tego, aby zweryfikować tę hipotezę, potrzebna będzie analiza fotometrii innych gwiazd Be, a tych w obserwacjach BRITE nie brakuje.

Odnośniki do wspomnianych trzech prac to:

Weiss, Fröhlich, Pigulski i in., A&A 588, A54: The roAp star α Circinus as seen by BRITE-Constellation

Pigulski, Cugier, Popowicz i in., A&A 588, A55: Massive pulsating stars observed by BRITE-Constellation. I. The triple system β Centauri (Agena)

Baade, Rivinius, Pigulski i in., A&A 588, A56: Short-term variability and mass loss in Be stars. I. BRITE satellite photometry of η and μ Centauri

Z NASZYCH BADAŃ - mody g w gwiazdach SPB

SPB-HR

Sejsmologia gwiazd to bardzo prężnie rozwijający się dziś kierunek badań astronomicznych, pozwalający nam zdobywać informacje o budowie wewnętrznej gwiazd. W tym celu modeluje się rozprzestrzenianie się fal w gwiazdach. Fale te wywołują zmiany wielu parametrów fizycznych materii, np. ciśnienia i temperatury, ale także zmieniają kształt i rozmiar gwiazdy. Mówimy o pulsacjach gwiazd. Zjawiska takie jesteśmy w stanie obserwować na powierzchni Słońca. Dla innych gwiazd, ze względu na ogromne odległości, zazwyczaj to, co możemy zaobserwować, to zmiany jasności. Pierwszym rozpoznanym typem gwiazd, o których wiemy, ze regularnie zmieniają swoje rozmiary wskutek pulsacji były cefeidy. Dziś znamy wiele innych rodzajów gwiazd pulsujących, a także mechanizmy podtrzymujące gwiazdy w takim stanie. Wyróżniamy dwa zasadnicze typy pulsacji. Dla pulsacji w modach p (akustycznych) siłą przywracającą jest gradient ciśnienia, zaś dla modów typu g, zwanych grawitacyjnymi, siłą przywracającą jest siła wyporu.

W 1991 C. Waelkens odkrył, że pewna grupa gwiazd ciągu głównego typu B nazwana przez niego gwiazdami SPB (Slowly Pulsating B-type stars), zmienia swoją jasność dzięki wzbudzonym w ich wnętrzach modom g. Gwiazdy te są dość gorące, mają masy od trzech do dziewięciu mas Słońca i pulsują z okresami od połowy do kilku dni. Całkiem często znajdujemy je w młodych gromadach otwartych. Gwiazdy SPB są bardzo często wielomodalne, tzn. zmiany zachodzą jednocześnie z wieloma okresami, z których każdy odpowiada jednemu modowi g. O ile obserwując z powierzchni Ziemi udaje się zwykle odkryć kilka takich modów, to obserwacje satelitarne pokazały, że są gwiazdy, w których występują setki modów g.

W 2008 roku prof. Daszyńska-Daszkiewicz z naszego Instytutu oraz profesorowie Pamiatnych i Dziembowski z Centrum Astronomii Mikołaja Kopernika w Warszawie pokazali w jaki sposób można zidentyfikować mody typu g odpowiadające poszczególnym okresom dla gwiazd rotujących. Ze względu na specyfikę gwiazd typu B, uwzględnianie rotacji w takiej analizie jest niezbędne. Można tego dokonać przy użyciu pomiarów jasności przynajmniej w dwóch różnych pasmach fotometrycznych. Autorom udało się dokonać takiej identyfikacji tylko dla jednego obiektu, µ Eridani.

Dużo szerszej identyfikacji modów g dla gwiazd SPB udało się dokonać drowi Wojciechowi Szewczukowi z naszego Instytutu. Zbadał on ponad 30 gwiazd, dla których istnieją odpowiednie dane obserwacyjne, aby można było na ich podstawie dokonać takiej identyfikacji. Dla wszystkich analizowanych przez niego gwiazd udało mu się zidentyfikować stopień modu oraz jego rząd azymutalny bądź znaleźć ograniczenia na te parametry. Ponadto analiza ta pozwoliła także niezależnie od spektroskopii wyznaczyć takie podstawowe parametry gwiazdy jak prędkość rotacji czy nachylenie osi rotacji. Identyfikacja modów pozwala nam budować precyzyjniejsze modele wnętrz dla tych gwiazd. Wśród bardzo interesujących parametrów jakie można wyznaczyć taką metodą jest np. zasięg procesu mieszania materii na brzegu konwektywnego jądra.  W swojej niedawno obronionej pracy doktorskiej dr Szewczuk wyznaczył również na nowo przebieg teoretycznych pasów niestabilności dla gwiazd SPB przy uwzględnieniu rotacji. Więcej w pracach Szewczuka i Daszyńskiej-Daszkiewicz (MNRAS, 450, 1585 i MNRAS 453, 277). Z tej pierwszej pochodzi pokazany rysunek, przedstawiający wykres H-R, na którym zaznaczony jest pas niestabilności gwiazd SPB i położenie badanych gwiazd.