Akredytacja kierunku astronomia

Z przyjemnością informujemy, że prowadzony przez nasz Wydział kierunek studiów astronomia uzyskał ponownie pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA potwierdziła, że kierunek spełnia wszystkie kryteria ustalone w rozporządzeniu Ministra i Szkolnictwa Wyższego, a proces kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

W ocenie Komisji koncepcja elitarnych studiów, kształcących głównie przyszłych zawodowych astronomów realizowana w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi w Jednostce badaniami naukowymi na światowym poziomie jest zgodna ze strategią i misją Uniwersytetu Wrocławskiego. Program studiów odzwierciedla zarówno potrzeby badawcze Jednostki jak i potrzeby społeczeństwa i gospodarki.

Kolejną ocenę programową kierunku astronomia będziemy przechodzić w roku akademickim 2026/27.