Pracownia Astronomiczna


uwagi ogólne

osoba prowadząca: dr Sylwester Kołomański

termin: wtorki, godzina 14:00

konsultacje: poniedziałki 13:30-14:30, wtorki 16:00-17:00 (wersja stacjonarna) lub dowolny termin (email, czat na Teams) lub termin po umówieniu (wideokonsultacja na Teams)

warunki otrzymania zaliczenia:

  1. udział w zajęciach - ocena końcowa będzie średnią z ocen uzyskanych z:
  2. obecność na zajęciach - w semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione będą musiały je odpracować w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia. W przypadku dużej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych decyzję o możliwości uzyskania zaliczenia podejmie zastępca dyr. do spraw dydaktycznych.

Matariały do zajęć

zadania z analizy danych

ocena sprawozdań

składanie i poprawa sprawozdań

formatka do sprawozdań

Sprawozdania powinny być przygotowywane zgodnie z wytycznymi podanymi w tej formatce (plik docx, plik pdf).

źródła dodatkowe

Uzupełnieniem do zajęć mogą być poniższe źródła. Szczególnie polecam książkę wymienioną na początku poniższej listy.